Leievilkår

 1. LEIEVILKAR FOR LEIE AV

  MOTORSYKKEL FRA CBP AS

   

  1. LEIETAKERS ANSVAR

   

  1. l leietiden og inntil motorsykkelen er levert tilbake til

  utleieren, bærer leieren alt ansvar for motorsykkelen og brukes

  av den som om han var eier av den. Leieren er fullt ut

  erstatningspliktig for alle skader som er påført motorsykkelen på

  grunn av leierens uaktsomhet eller skjødesløshet.

  1. Inntreffer kollisjonsskade ved utforkjøring e.l. kan

  utleieren eller dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren

  hvis leieren har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter

  leieren har etter nåværende leievilkår.

  1. Uavhengig av skyld er leier ansvarlig for opptil kr. 20.000.-

  for enhver skade på MC påført i leieperioden. Skulle skaden

  medføre bonustap i forsikring på MC, må leier betale hele beleøpet

  det koster å få MC opp på samme bonus de påfølgende år.

  Ved større skader er leier også ansvarlig for en egenandel på

  1. 20.000,- bade i kasko som i ansvarsskadetillfelle. Denne

  egenandelen bortfaller dersom skaden senere viser seg a være

  motpartens ansvar i et kaskotillfelle.

  1. Leietakeren står ansvarlig for alle trafikkforseelser og

  parkeringsbøter som blir påført motorsykkelen i leieperioden.

  Dersom leietakeren ikke betaler bøtene, vil det bli belastet et

  gebyr på kr. 400,- ved etterfakturering.

  1. Leietakeren plikter å behandle motorsykkelen på en aktsom

  måte og må dekke skader som er påført motorsykkelen ved

  uaktsomhet eller skjødesløshet som f.eks.

  1. skader på dekk/felger, også inkludert punktering
  2. skader som er påført sykkelen ved velt i parkert tilstand
  3. skader som er påført motorsykkelen av leieren
  4. skader som er oppstått på grunn av bagasje som er dårlig

  festet.

  1. skader på vindskjerm, vesker og lakk (riper, permanente

  flekker og liknende)

   

  1. LEIERENS PLIKTER
  2. Leier plikter å behandle motorsykkelen på forsvarlig måte,

  kjøre forsiktig og:

  1. ikke benytte motorsykkelen til øvelseskjøring
  2. ikke ta motorsykkelen ut av landet uten utleiers tillatelse
  3. ikke benytte motorsykkelen i noe ulovlig øyemed
  4. ikke overlate motorsykkelen til andre, eller la motorsykkelen

  kjøres av andre enn de utleier på forhånd har godkjent

  1. Ikke benytte motorsykkelen i løp, fartsprøve eller

  konkurranse

  1. ikke befordre flere personer med motorsykkelen enn den er

  registrert for

  1. ikke kjøre motorsykkelen i alkoholpåvirket tilstand eller

  påvirket av narkotiske stoffer eller andre berusende midler

  1. ikke forlate motorsykkelen ulåst
  2. sørge for å parkere motorsykkelen på egnet underlag

  slik at den ikke kan velte

  Dersom leieren overtrer noen av disse plikter er han

  ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet

  skade uten hensyn til at vanlig kaskoforsikring ville ha

  dekket skaden helt eller delvis.

   

  1. Leier plikter å levere motorsykkelen tilbake på avtalt sted

  ved leietidens utløp. med mindre leieren har innhentet utleierens

  tillatelse på forhand til forlengelse av leietiden.

   

  1. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring/velt eller

  lignende eller inntreffer tekniske feil av slik art på motorsykke-

  len at leieren verken kan eller ønsker å fortsette med motorsvk-

  kelen. plikter leieren å underrette utleieren omgående. Dersom

  utleieren eller leieren ved teknisk feil kan få forhold til leierens

  behov for leietiden. kan leieren ikke avbryte leieforholdet. Han

  vil da være ansvarlig for leien inntil motorsykkelen er tilbake-

  levert til utleieren. med fradrag av den tiden motorsykkelen var

  i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leieren er han

  ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført for å få motorsyk-

  kelen brakt tilbake. Dersom reparasjon ikke kan utføres innenfor

  nevnte frist. avgjør utleieren om han vil levere ny motorsykkel

  til fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet kan ansees

  som opphørt fra de tid utleieren fikk melding av forholdet av

  leieren. Leieren besørger da motorsykkelen tilbake for egen reg-

  ning, og utleieren er uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som

  leieren matte påføres.

   

  1. Leieren plikter å sørge for det vanlige vedlikeholdet av

  motorsykkelen, så som smøring. oljeskift og liknende etter utlei-

  erens instrukser eller når dette antas a være nødvendig.

  Oljenivå og lufttrykk i dekkene skal kontrolleres ved hver
  bensinfylling.

   

  III AVBESTILLING

  Avbestilles motorsykkelen. heftes leieren for ethvert tap utleier

  påføres derved, og leier plikter i alle tillfelle å betale et
  avbestillingsgebyr på 50%.

   

  IV ALDERSGRENSE

  Leieren må være fylt 18 år for kunne leie en motorsykkel.